logo_new.png

1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?

Cat & Co APS af år 2009 er dataansvarlig for behandlingen af de personligeoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Cat & Co APS år 2000
Rungstedvej 73 C 1 ST
2960 Rungsted Kyst
Cvr. 32468381
Telefon +45 26114780


2. Formålende med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne gennemfører vores handel.
Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne oprette dig som kunde i vores system og derved taste ordre, lave faktura samt fremsende varerne.


3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtager.
Vores fragtfirma for at kunne leverer dine varer
Vores EDB-pogram for at kunne taste ordre og lave faktura


4. Overførsel til modtagere i tredjelande herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS


5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevarer oplysningerne i 5 år fra sidste registrering.


6. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle personoplysninger baseret på samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandlinger af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.


7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysningerne om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletninger indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelser mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskin-læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk


8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Information about our processing of personal data We collect about you as a customer

We are the data controller - how do you contact us? Cat & Co APS of 2009 is the data controller for processing the personal information we have received about you. You will find our contact information below. Cat & Co APS in 2000 Rungstedvej 73 C 1 ST, 2960 Rungsted Kyst, Cvr. 32468381 Phone +45 26114780 Purpose and legal basis for processing your personal information We process your personal information for the following purposes: We register information about you to complete our trade. We register your name, address, telephone number and email address. This information is required to make you a customer in our system, thereby making an order, making an invoice and sending the goods.   Recipients or categories of recipients We disclose your personal information to the following recipient. Our freight company - to deliver your goods Our EDB pogram - in order to enter order and make invoice   Transfers to third country recipients, including international organizations We will not transfer your personal information to recipients outside the EU and the EEA   Keeping your personal information We will keep the information for 5 years from the last registration.   The right to withdraw consent We can process personal information based on your consent. You have the right to withdraw your consent at any time. You can do this by contacting us at the contact details listed in section 1 above. If you choose to withdraw your consent, it does not affect the legality of our processing of your personal information based on your prior consent and until the withdrawal date. If you withdraw your consent, therefore, it will not be effective until this date. Nor does it affect the processing of personal data, cf. 2 above, on the other basis, a consent is considered.   Your rights You have a number of rights under the Data Protection Regulation in relation to our processing of information about you. If you want to use your rights, please contact us.   Right to see information (inscribed) You are entitled to gain insight into the information that we are processing about you, as well as a number of additional information Right to delete In special cases, you are entitled to delete the information about you before the time of our general general deletions occurs. Right to limitation of treatment You may, in certain cases, have the right to restrict the processing of your personal information. If you are entitled to limited treatment, we will only be able to process the information - except for storage - with your consent or for the purpose of determining, enforcing or defending legal claims, or for protecting a person. Right to object In some cases, you may object to our or legal processing of your personal information. Right to transmit information (data portability) You may, in certain cases, have the right to receive your personal information in a structured, commonly used and machine-readable format, and to transfer such personal data from one data manager to another without hindrance.   You can read more about your rights in the Data Inspectorate's Guide on the Registrar's Rights, which you will find at www.datatilsynet.dk data Protection Agency www.datatilsynet.dk What can we help you with? The Data Inspectorate advises and guides, processes complaints and carries out oversight with authorities and companies.   Complaint to Data Inspectorate You are entitled to file a complaint with the Data Inspectorate if you are unhappy with the way we process your personal information. You will find the Data Inspectorate's contact information at www.datatilsynet.dk   Yours sincerely   Catharina Tilde Frederiksen Cat & Co. Rungstedvej 73 C 1 ST, 2960 Rungsted Kyst, Mobile: +45 26 11 47 80 Mail: catharinakrogh@live.dk